Bảo mật thông tin

BẢO MẬT THÔNG TIN


THU THẬP THÔNG TIN

  1. Thông tin và nội dùng do người dùng cung cấp: Chúng tôi thu thập nội dung, thông tin liên lạc và thông tin khác mà bạn cung cấp khi bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, bao gồm cả khi bạn đăng ký tài khoản, tạo hoặc chia sẻ nội dung và nhắn tin hoặc liên lạc với người khác, chẳng hạn như vị trí của ảnh hoặc ngày tệp được tạo.
  2. Cách sử dụng: Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng hocdau.vn, chẳng hạn như các loại nội dung bạn xem hoặc tham gia; các tính năng; những hành động thực hiện; những người hoặc tài khoản bạn tương tác.
  3. Thông tin về các giao dịch được thực hiện trên sản phẩm của chúng tôi: Nếu bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi để mua hàng hoặc các giao dịch tài chính, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về giao dịch mua hoặc giao dịch.
  4. Thông tin liên quan đến vị trí: Chúng tôi sử dụng thông tin liên quan đến vị trí - như là vị trí hiện tại của bạn, nơi bạn sống, các cơ giáo dục bạn quan tâm để cung cấp, cá nhân hóa và cải thiện Sản phẩm của chúng tôi. Thông tin liên quan đến vị trí có thể dựa trên những thứ như vị trí thiết bị chính xác (nếu bạn cho phép chúng tôi thu thập thông tin đó), địa chỉ IP và thông tin từ việc sử dụng Sản phẩm hocdau.vn của bạn
  5. Dữ liệu cookie: Dữ liệu từ cookie được lưu trữ trên thiết bị của bạn, bao gồm ID và cài đặt cookie. Cookies là những file nhỏ được download để ghi chép các hoạt động trong một website. Chúng tôi sử dụng cookies để ghi chép các hoạt động của người sử dụng hay mục đích của người sử dụng
  6. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm: Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi phải phát triển, thử nghiệm và cải thiện Sản phẩm của mình, bao gồm bằng cách tiến hành khảo sát và nghiên cứu, thử nghiệm và xử lý sự cố các sản phẩm và tính năng mới.


THÚC ĐẨY AN TOÀN, TOÀN VẸN VÀ AN NINH

    Khi sử dụng thông tin chúng tôi phải xác minh tài khoản và hoạt động, chống lại hành vi gây hại, phát hiện và ngăn chặn spam và các trải nghiệm xấu khác, duy trì tính toàn vẹn của Sản phẩm của chúng tôi, thúc đẩy an toàn và bảo mật trên hocdau.vn.


GIAO TIẾP

    Chúng tôi sử dụng thông tin vì chúng tôi phải liên lạc với bạn về Sản phẩm và cho bạn biết về các chính sách và điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi.


NGHIÊN CỨU VÀ ĐỔI MỚI VÌ LỢI ÍCH CỦA XÃ HỘI

    Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi có (bao gồm từ các đối tác nghiên cứu mà chúng tôi cộng tác) để tiến hành và hỗ trợ nghiên cứu và đổi mới về các chủ đề phúc lợi xã hội nói chung, tiến bộ công nghệ, lợi ích công cộng, sức khỏe và hạnh phúc.


SỬA ĐỔI VÀ XOÁ TÀI KHOẢN

    Bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của mình bất cứ lúc nào. Mặc dù, bạn tự xoá các thông tin đó nhưng chúng tôi vẫn có thể phục hồi từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thoả thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kĩ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động trên Web/app của chúng tôi.


CAM KẾT VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN THAY ĐỔI

    Khi bạn gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa. Hocdau.vn sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của bạn được giữ bí mật. Chúng tôi cũng áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt về cách các đối tác của chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ dữ liệu chúng tôi cung cấp (nếu có)

    Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn. Nếu khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên. Chúng tôi khuyên khách hàng không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi.

    Trang web có thể có các liên kết đến các website khác. Các website liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của Motila.

    Hocdau.vn có đặc quyền và toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Xin thường xuyên xác nhận để biết về các điều khoản thay đổi trong quy định bảo mật của chúng tôi. Thêm vào đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email khi có những thay đổi quan trọng về cách sử dụng liên quan các thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp bạn từ chối các điều khoản thay đổi có trong hocdau.vn, xin liên hệ chúng tôi theo địa chỉ email Motila@motila.vn . Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc với các thay đổi trong qui định bảo mật trực tuyến này.

 


Xin tải ứng dụng để được trải nghiệm tốt hơn